Hügli Food Polska sp. z o.o.

Poland

Postadresse

Hügli Food Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki 17
90-539 Łódź
Poland

Tel. +48 42 611 00-81

Division

Hügli

Factsheet

Number of employees 30