Ohlasovňa skupiny Bell Food Group (whistleblowing)

Skupina Bell Food Group v pozícii podniku a všetci naši zamestnanci sú viazaní zákonom, predpismi a vnútornými smernicami. Aby sme si zachovali integritu, nie je v žiadnom prípade možné pripustiť ich ohrozenie. Etické a morálne hodnoty sú záväzné nie len pre našich zamestnancov, ale aj pre našich obchodných partnerov.

V prípade akéhokoľvek podozrenia, že dochádza k porušeniu zákona, neetickému správaniu alebo porušeniu nášho etického kódexu, je Vám k dispozícii naša ohlasovňa. Ohlasovňa slúži našim zamestnancom, dodávateľom a obchodným partnerom ako miesto, kde môžu nahlásiť akékoľvek priestupky alebo podozrenia, že k nejakému priestupku došlo. Medzi takéto priestupky patria napríklad:

 • podvod, krádež, sprenevera
 • úplatky/korupcia
 • porušenie protimonopolného práva
 • porušenie zásad ochrany údajov alebo bezpečnosti IT
 • ohrozenie bezpečnosti produktu
 • porušenie záväzkov ohľadom životného prostredia
 • konflikt záujmov
 • sexuálne obťažovanie, diskriminácia, narušenie osobnej integrity

Prijaté hlásenia budú spracované štandardizovaným postupom. So všetkými prijatými údajmi budeme zaobchádzať v prísnom utajení. Hlásenie je možné podať aj anonymne, ak si to oznamovateľ praje. Zaručujeme, že táto anonymita zostane zachovaná aj v ďalšom priebehu procesu.

Najbezpečnejšou cestou na podanie oznámenia je nasledujúci odkaz, ktorý si otvoríte v prehliadači svojho súkromného počítača:
http://www.whistle-blow.org/bellfoodgroup

Alebo sa cez nasledujúci odkaz môžete dostať priamo na portál ohlasovne:
Ohlasovňa skupiny Bell Food Group (whistleblowing)

A

Odpovědný pracovník HR
Vedoucí pracovník

 • Osobní stížnosti týkající se práce (např. mezilidské konflikty nebo názorové rozdíly)
 • Podmínky zaměstnávání (např. plat, pracovní doba, sociální výhody nebo disciplinární opatření)

B

Místo pro oznamování whistleblowingu

 • podvod, krádež, zpronevěra
 • podplácení/korupce
 • porušení antimonopolního práva
 • porušení ochrany osobních údajů nebo IT bezpečnosti
 • porušení předpisů/nedostatky u bezpečnosti výrobků
 • porušení zákonů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů týkajících se životního prostředí
 • konflikty zájmů
 • sexuální obtěžování, diskriminace, porušení osobní integrity

C

Kanály

Online formulář:
www.bellfoodgroup.com/whistle-blow

E-mail:
info-compliance@bellfoodgroup.com

Telefon:
Vedoucí oddělení Interní revize a compliance:
+41 58 326 2754