Privacy Policy

Bell Food Group AG

U of het bedrijf waarvoor u werkt heeft een precontractuele of contractuele band met een aangesloten onderneming van de Bell Food Group (“Bell Food Group”) of er bestaat om een andere reden een communicatieverhouding tussen u en de Bell Food Group. Tot de Bell Food Group horen met name de maatschappijen die in de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Bell Food Group AG (op internet gepubliceerd via https://www.bellfoodgroup.com/en/investors/annual-reports/) staan vermeld.

Wij willen u graag informeren over onderwerpen inzake gegevensbescherming.

1. De Bell Food Group verwerkt uw gegevens die uit de communicatie of een bezoek aan een van onze locaties (het contact) met u ontstaan of omdat de Bell Food Group contactgegevens van u heeft ontvangen.:

In het bijzonder horen de volgende gegevenscategorieën tot de gegevens die de Bell Food Group over u zou kunnen verwerken (voor zover wij deze gegevens legitiem verkrijgen):

academische titel, voornaam, achternaam, adresgegevens (met name e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, fysiek adres, Skype-adres), geboortedatum, werkgever, beroep, functieomschrijving, sociale-media-profielen en alle overige persoonsgebonden gegevens die uit de communicatie met u ontstaan, persoonsgebonden gegevens bij een bezoek van u aan onze locaties (kenteken, aankomst, vertrek), gegevens van een eventueel wifi-gebruik

Voor zover u als natuurlijk persoon een directe contractpartner (leverancier of klant) van ons bent, komen daarnaast ook andere persoonsgebonden gegevens in aanmerking, zoals:

vestigingsplaats van de onderneming of vestiging, btw-nummer, registratienummer, rekeningnummers, creditcard-gegevens, kredietinformatie, informatie van het Duitse instituut voor algemene kredietbewaking, informatie over kredietwaardigheid, informatie uit incasso- of insolventieregisters, bestel- of leveringsgeschiedenis, betalingsgegevens en informatie over betalingsverzuim bij klanten

2. De verantwoordelijke dvoor de gegevensverwerking conform verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, ofwel: “AVG”) en eigenaar van de verzamelde gegevens conform de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (235.1) (“Bundesgesetzes über den Datenschutz ofwel DSG”) en de Zwitserse verordening over de federale wet inzake gegevensbescherming (235.11) is de rechtspersoon wier werknemer de persoon is waarvan u de e-mail met de link naar deze privacyverklaring hebt ontvangen.

Wanneer u de e-mail van een medewerker van de Bell Food Group AG of Bell Schweiz AG hebt ontvangen, informeren wij u tevens over de vertegenwoordiger van de eigenaar van de verzamelde gegevens resp. de verantwoordelijke op het gebied van de Europese Unie conform artikel 27 AVG:

Bell Deutschland GmbH & Co. KG,
Brookdamm 21,
21217 Seevetal
Duitsland
www.bellfoodgroup.com
Tel. +49 40 768 00 50
FAX +49 40 768 005 301
datenschutz.de@bellfoodgroup.com

Voor zover een maatschappij van de Bell Food Group een toezichthouder voor gegevensbescherming heeft benoemd, vindt u deze hier.

3. Het doel van de gegevensverwerking is de uitvoering van het contract met u of de maatschappij waarvoor u werkt of het nemen van precontractuele maatregelen; de wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 letter b) AVG resp. art. 13 lid 2 letter a) van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming. Bij informatie over kredietwaardigheid is art. 6 lid 1 letter f) AVG resp. art. 13 lid 1 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming een aanvullende wettelijke grondslag. Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit het feit dat wij binnen het kader van een risicominimalisatie en schuldenbeheer informatie met betrekking tot de kredietwaardigheid en de solvabiliteit van individuele zakenpartners moeten achterhalen en hiervoor op gerenommeerde dienstverleners en registers terugvallen; het belang van de betrokkene weegt hierbij niet zwaarder. Wanneer er tussen u of de maatschappij waarvoor u werkzaam bent en de Bell Food Group geen precontractuele of contractuele verhouding bestaat, is het doel voor de gegevensverwerking gebaseerd op het feit dat wij contact met u opnemen, met u in contact blijven en uw verzoek verwerken. In dit geval is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f) AVG resp. art. 13 lid 1 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming. Het gerechtvaardigde belang van Bell Food bestaat uit het feit dat wij uw verzoek serieus nemen en het willen verwerken. Omdat u een verzoek hebt en contact met ons hebt opgenomen, is de communicatie ook in uw belang en er is dan ook geen sprake van zwaarwegende strijdige belangen van uw kant.

In dit verband gebruiken wij uw gegevens ook om maatschappelijk-sociale contacten aan te gaan, met name om u te informeren over evenementen of u hiervoor uit te nodigen en u eventueel met uw verjaardag te feliciteren of groeten voor feestdagen of festiviteiten te sturen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 letter f) AVG resp. art. 13 lid 1 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming. Het gerechtvaardigde belang van Bell Food bestaat uit het feit dat wij hechten aan een maatschappelijk-sociaal contact en wij willen achterhalen of ook u een dergelijk maatschappelijk-sociaal contact wenst. Wanneer u aan ons kenbaar maakt dat u geen maatschappelijk-sociaal contact wenst, zullen wij natuurlijk afzien van een gebruik van de gegevens door dat doel.

Daarnaast verwerken wij de gegevens ook om u via de post eventueel over onze producten, aanbiedingen, diensten en nieuwtjes binnen het assortiment en ook over andere bij het concern Bell Food Group behorende bedrijven te informeren, voor zover u of de maatschappij waarvoor u werkzaam bent, producten of diensten van een lid van de Bell Food Group heeft gekocht of dit heeft overwogen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 letter f) AVG resp. art. 13 lid 1 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming. Wij hebben een gerechtvaardigd (concern)belang om in contact te blijven met potentiële en toekomstige zakenpartners om eventueel in de toekomst een contractuele relatie over de koop en verkoop van goederen of diensten die door de Bell Food Group worden aangeboden te bespreken. Uw belang weegt hierbij niet zwaarder, aangezien het contact met u in een dergelijk geval binnen het kader van uw werk is ontstaan en de vorming van een netwerk ook tot uw professionele belangen behoort op basis waarvan ook u in de toekomst contracten kunt genereren.

Ten slotte behoort tot het doel van de gegevensverwerking dat de Bell Food Group de gegevens eventueel kan gebruiken om rechten buitengerechtelijk of via een gerechtelijke procedure te laten gelden of aanspraken van derden via een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijk af te wijzen. De wettelijke grondslag hiervoor wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter b) en art. 6 lid 1 letter f) AVG resp. art. 13 lid 1 van de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om onze rechtspositie te verdedigen en om bewijzen voor onze rechtspositie te leveren. Van uw kant bestaat geen beschermingsbehoefte van uw rechten en vrijheden die zwaarder weegt dan dit belang.

4. Derden hebben toegang tot de gegevens. Ontvangers van de gegevens zijn

a. maatschappijen van de Bell Food Group

b. dienstverleners die wij voor onze activiteiten inhuren (bijv. marketing- en hostingbureaus, IT-bedrijven)

c. andere derden die zelfstandige verantwoordelijken zijn conform de AVG (bijv. banken, postbedrijven, belastingadviseurs, accountants, advocaten)

d. overheidsinstellingen en rechtbanken, voor zover wij ertoe zijn verplicht aan deze instellingen dienovereenkomstige gegevens door te geven of als wij dit ter bescherming van onze rechten of voor de afwijzing van aanspraken willen doen

5. De gegevens blijven in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, waarbij door de Europese Commissie ten gunste van Zwitserland een besluit werd aangenomen waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard (2000/518/EC) volgens art. 45 lid 1 AVG .

6. De termijn waarin de Bell Food Group gegevens verwerkt, wordt per geval vastgelegd conform het verwijderingsconcept van de Bell Food Group met inachtneming van het doel en de nationale, wettelijke bepalingen (met name verjaringstermijnen en wettelijke archiveringstermijnen). Wij informeren u met betrekking tot concrete gegevens graag in detail. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon.

7. Binnen het kader van de gegevensverwerking hebt u de volgende rechten: U hebt volgens de wettelijke voorwaarden recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens alsook een recht op rectificatie of verwijdering of op een beperking van de verwerking. U hebt bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en een recht op dataportabiliteit. Wanneer u op een bepaald moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens hebt gegeven of deze voor de toekomst afgeeft, hebt u het recht om deze toestemming te herroepen.

U kunt op elk gewenst moment een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat wij persoonsgebonden gegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming verwerken.

8. In bepaalde gevallen kan de verwerking van gegevens wettelijk verplicht zijn, bijv. bij de identificatie van personen in verband met wettelijke bepalingen inzake de voorkoming van witwassen, de naleving van boycot- en sanctielijsten en de documentatie van zakelijke relaties en het bewijs hiervoor jegens overheidsinstellingen (bijv. belastingdienst en douane).

9. Er is bij de Bell Food Group geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling.

10. Deels ontvangen wij de gegevens van derden, en wel in eerste instantie binnen het kader van een samenwerking van alle leden van de Bell Food Group. Wanneer u al met een ander bedrijf van de Bell Food Group in contact staat, kan het zijn dat dit bedrijf uw persoonsgebonden gegevens in een centrale database heeft opgeslagen en de andere leden van de Bell Food Group deze gegevens eveneens gebruiken.

Het kan tevens zo zijn dat wij – als u als rechtspersoon een directe klant of leverancier van ons bent – bij derden krediet-, kredietwaardigheids-, invorderings-, insolventie- en overige informatie over uw wettelijke of financiële situatie opvragen.

Wanneer u werknemer van een bedrijf bent, kan het zo zijn dat wij uw contactgegevens van één van uw collega's hebben ontvangen die u als een geschikt contactpersoon voor de door ons af te handelen kwesties heeft genoemd.