Privacy Policy

Bell Food Group AG

Mezi vámi nebo společností, pro niž pracujete, existuje smluvní nebo předsmluvní vztah se společností, která patří do skupiny Bell Food Group („Bell Food Group“), nebo jste v komunikačním vztahu s Bell Food Group z jiných důvodů. K Bell Food Group patří zejména společnosti, které jsou uváděny v ročních a pololetních zprávách společnosti Bell Food Group AG (zveřejňovaných na internetu na adrese https://www.bellfoodgroup.com/en/investors/annual-reports/).

Chtěli bychom vás informovat o tématech týkajících se ochrany osobních údajů.

1. Bell Food Group zpracovává vaše údaje vyplývající z komunikace s vámi či z návštěvy některého z našich závodů (kontaktu), nebo protože Bell Food Group od vás obdržela kontaktní údaje.

K údajům, které by o vás mohla Bell Food Group zpracovávat, patří zejména následující kategorie údajů (pokud tyto údaje získáme legitimně):

akademický titul, jméno, příjmení, adresa (zejména e-mail, číslo telefonu, číslo faxu, fyzická adresa, skype adresa), datum narození, zaměstnavatel, povolání, popis funkce, profily na sociálních médiích a veškeré další osobní údaje vyplývající z komunikace s vámi, osobní údaje při návštěvách našich závodů (SPZ, příjezd, odjezd), údaje o používání WLAN

Pokud jste jako fyzická osoba náš přímý smluvní partner (dodavatel nebo zákazník), přichází kromě toho v úvahu také další osobní údaje, jako například:

sídlo živnosti nebo pobočky, DIČ, číslo zápisu v rejstříku, číslo účtu, údaje k platební kartě, informace o úvěrech, informace od Schufa (Německá asociace pro ochranu věřitelů), informace o platební schopnosti, informace z exekučních a insolvenčních rejstříků, historie objednávek nebo dodávek, platební údaje a informace o opožděných platbách u zákazníků

2. Správce pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, krátce: „GDPR“) a vlastník shromážděných údajů ve smyslu švýcarského Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (235.1) („DSG“) a švýcarského Nařízení ke Spolkovému zákonu o ochraně osobních údajů (235.11) je právnická osoba, jejímž zaměstnancem je osoba, od níž jste obdrželi e-mail s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste obdrželi e-mail od zaměstnance společnosti Bell Food Group AG nebo společnosti Bell Schweiz AG, informujeme vás kromě toho o zástupci vlastníka shromážděných údajů, popř. správci na území Evropské unie podle článku 27 GDPR:

Bell Deutschland GmbH & Co. KG,
Brookdamm 21,
21217 Seevetal
Německo
www.bellfoodgroup.com
Tel. +49 40 768 00 50
FAX +49 40 768 005 301
datenschutz.de@bellfoodgroup.com

Pokud společnost skupiny Bell Food Group jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, najdete ho zde.

3. Účelem zpracování osobních údajů je splnění smlouvy s vámi nebo společností, pro kterou pracujete, nebo provedení předsmluvních opatření; právním základem pro to je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, popř. článek 13 odst. 2 písm. a) DSG. U informací o platební schopnosti je dodatečným právním základem článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, popř. článek 13 odst. 1 písm. a) DSG. Náš oprávněný zájem vyplývá z toho, že v rámci minimalizace rizik a managementu pohledávek musíme shromažďovat informace k úvěruschopnosti a platební schopnosti jednotlivých obchodních partnerů a zde se obracíme na renomované informační agentury a rejstříky; zájem subjektu údajů, který by to převyšoval, neexistuje. Pokud mezi vámi nebo společností, pro kterou pracujete, neexistuje ani smluvní, ani předsmluvní vztah s Bell Food Group, spočívá účel zpracování osobních údajů v navázání a udržování komunikace s vámi a ve zpracování vaší záležitosti. V tomto případě se zpracování zakládá na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, popř. čl. 13 odst. 1 DSG. Oprávněný zájem ze strany Bell Food spočívá v tom, že vaši záležitost bereme vážně a chtěli bychom ji zpracovat. Protože máte zájem a jste s námi v kontaktu, je komunikace také ve vašem zájmu a neexistují převažující, protichůdné zájmy z vaší strany.

V této souvislosti používáme vaše údaje také k udržování společensko-sociálních kontaktů, zejména abychom vás informovali o akcích nebo abychom vás na ně pozvali, případně vám popřáli k narozeninám nebo zaslali pozdravy ke svátkům a oslavám. Právním základem pro to je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, popř. článek 13 odst. 1 DSG. Oprávněný zájem ze strany Bell Food spočívá v tom, že společensko-sociální kontakt je pro nás důležitý a snažíme se zjistit, zda si také vy takový společensko-sociální kontakt přejete. Pokud nám sdělíte, že si společensko-sociální kontakt nepřejete, nebudeme údaje k tomuto účelu samozřejmě používat.

Kromě toho zpracováváme údaje také k tomu, abychom vás případně poštou informovali o produktech, nabídkách, službách a novinkách v paletě produktů naší společnosti a také jiných společností patřících do skupiny Bell Food Group, pokud jste vy nebo společnost, pro kterou pracujete, pořídili zboží nebo služby od člena skupiny Bell Food Group nebo jste to zvažovali. Právním základem pro to je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, popř. článek 13 odst. 1 DSG. Naším oprávněným (koncernovým) zájmem je zůstat s potenciálními a budoucími obchodními partnery v kontaktu, abychom případně v budoucnu mohli diskutovat o smluvním vztahu o koupi a prodeji zboží nebo služeb nabízených Bell Food Group. Vůči tomu nepřevažuje váš zájem, protože kontakt s vámi vznikl v takovém případě v rámci vaší pracovní angažovanosti a k vašim pracovním zájmům patří také vytvoření sítě, z níž budete rovněž v budoucnu moci generovat smlouvy.

Nakonec patří k účelu zpracování osobních údajů to, že Bell Food Group případně používá údaje k soudnímu nebo mimosoudnímu prosazení práv či k soudnímu nebo mimosoudnímu odvrácení nároků třetích osob. Právním základem pro to je článek 6 odst. 1 písm. b a článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR, popř. článek 13 odst. 1 DSG. Naším oprávněným zájmem přitom je obhajoba našeho právního postavení, popř. možnost prokázat naše právní postavení. Z vaší strany neexistuje žádná potřeba ochrany pro vaše práva a svobody, která by převažovala nad tímto zájmem.

4. Třetí osoby mají přístup k údajům. Příjemci údajů jsou přitom

a. společnosti Bell Food Group,

b. zpracovatelé, které využíváme při našich činnostech (např. marketingové a hostingové agentury, IT společnosti),

c. další třetí osoby, které jsou samostatně odpovědné ve smyslu GDPR (např. banky, poskytovatelé bankovních služeb, daňoví poradci, auditoři, právní zástupci),

d. státní místa a soudy, pokud jsme povinni poskytovat těmto místům odpovídající údaje nebo to budeme chtít provést k dodržení našich práv či k odvrácení nároků.

5. Údaje zůstávají v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, přičemž ve prospěch Švýcarska bylo Evropskou komisí přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů (2000/518/EC) ve smyslu článku 45 odst. 1 GDPR.

6. O době, po kterou Bell Food Group zpracovává údaje, se rozhoduje v jednotlivém případě podle konceptu mazání Bell Food Group s přihlédnutím k účelu a národním zákonným ustanovením (zejména promlčecí lhůty a zákonné archivační lhůty). Rádi vám sdělíme ohledně konkrétních údajů bližší podrobnosti. Obraťte se prosím v této věci na osobu, se kterou jste v kontaktu.

7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva: Máte ze zákonných předpokladů právo na informaci o osobních údajích vaší osoby, které zpracováváme, a na opravu nebo výmaz či na omezení zpracování. Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jste udělili nebo v budoucnu udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo na odvolání takového souhlasu.

Samozřejmě můžete kdykoliv podat stížnost u orgánu dozoru, pokud se budete domnívat, že osobní údaje nezpracováváme v souladu s platným právem na ochranu údajů.

8. V jednotlivých případech může být zpracování určitých údajů nařízené podle zákona, např. při identifikaci osob v souvislosti se zákonnými ustanoveními o předcházení praní peněz, k dodržování seznamů bojkotů a sankcí a k dokumentaci obchodních poměrů a jejich prokázání vůči státním místům (např. finančním úřadům a celním úřadům).

9. U Bell Food Group neexistuje automatické rozhodování, včetně profilování.

10. Částečně dostáváme údaje od třetích osob, a sice v první řadě v rámci spolupráce všech členů Bell Food Group. Jestliže jste již v kontaktu s jinou společností Bell Food Group, je možné, že tato společnost uložila vaše osobní údaje v centrální databázi a ostatní členové Bell Food Group tyto údaje rovněž používají.

Dále je možné, že si – pokud jste jako fyzická osoba náš bezprostřední zákazník nebo dodavatel – opatříme od třetí osoby informace o úvěruschopnosti, platební schopnosti, exekucích, insolvenci nebo jiné informace k vaší právní či finanční situaci.

Pokud jste zaměstnanec společnosti, je možné, že jsme obdrželi vaše kontaktní údaje od některého z vašich kolegů, který vás uvedl jako vhodnou kontaktní osobu pro témata, jež máme objasnit.