Privacy Policy

Bell Food Group AG

Państwo lub przedsiębiorstwo, dla którego Państwo pracują, znajdują się w stosunku poprzedzającym zawarcie umowy lub w stosunku umownym ze spółką należącą do Bell Food Group („Bell Food Group”) albo znajdują się Państwo w stosunku komunikacyjnym z Bell Food Group z innego powodu. Do Bell Food Group należą w szczególności spółki, które są wskazane w sprawozdaniach rocznych i półrocznych Bell Food Group AG (opublikowanych w internecie pod adresem https://www.bellfoodgroup.com/en/investors/annual-reports/).

Pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące kwestii prawnych związanych z ochroną danych.

1. Bell Food Group przetwarza Państwa dane, które wynikają z komunikacji bądź wizyty w jednym z naszych zakładów (kontaktu z Państwem) lub dlatego że Bell Food Group otrzymała od Państwa dane kontaktowe.

Do Państwa danych, które mogą być przetwarzane przez Bell Food Group (pod warunkiem, że otrzymamy te dane w sposób uprawniony), należą w szczególności następujące kategorie danych:

tytuł akademicki, imię i nazwisko, dane adresowe (w szczególności e-mail, numer telefonu, numer faksu, adres fizyczny, adres Skype), data urodzenia, pracodawca, zawód, opis funkcji, profile w mediach społecznościowych oraz wszelkie inne dane osobowe, które wynikają z komunikacji z Państwem, dane osobowe uzyskane podczas Państwa wizyt w naszych zakładach (numer rejestracyjny, przyjazd, odjazd), dane użytkowania sieci WLAN.

Jeżeli jako osoba fizyczna są Państwo naszym bezpośrednim partnerem umownym (dostawcą lub klientem), przetwarzane mogą być również inne dane osobowe, takie jak:

siedziba prowadzenia działalności lub oddział, numer identyfikacji podatkowej, numer wpisania do rejestru, dane konta bankowego, dane karty kredytowej, informacje kredytowe, informacje o historii i zdolności kredytowej (Schufa), informacje o wypłacalności, ściąganiu należności lub niewypłacalności, historia zamówień lub dostaw, dane płatnicze i informacje o zwłoce klientów w płatnościach.

2. Administratorem do celów przetwarzania danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie: „RODO”) oraz właścicielem zbioru danych w rozumieniu szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (235.1) („DSG”) i rozporządzenia do szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (235.11) jest osoba prawna, której pracownikiem jest osoba, od której otrzymali Państwo wiadomość e-mail z łączem do niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych.

Jeżeli otrzymali Państwo wiadomość e-mail od pracownika Bell Food Group AG lub Bell Schweiz AG, informujemy Państwa dodatkowo, że przedstawicielem właściciela zbioru danych lub administratora na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 RODO jest:

Bell Deutschland GmbH & Co. KG,
Brookdamm 21,
21217 Seevetal
Niemcy
www.bellfoodgroup.com
Tel. +49 40 768 00 50
FAX +49 40 768 005 301
datenschutz.de@bellfoodgroup.com

W przypadku gdy spółka należąca do Bell Food Group wyznaczyła inspektora ochrony danych, informacje na jego temat znajdą Państwo tutaj.

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy zawartej z Państwem lub ze spółką, dla której Państwo pracują, albo przeprowadzenie działań poprzedzających zawarcie umowy; odnośną podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 13 ust. 2 a) DSG. W przypadku informacji o wypłacalności dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO lub art. 13 ust. 1 DSG. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że w ramach minimalizacji ryzyka i zarządzania wierzytelnościami musimy zebrać informacje na temat zdolności kredytowej i zdolności płatniczej poszczególnych kontrahentów i w tym celu korzystamy z usług renomowanych wywiadowni i z rejestrów; przeważający interes osoby, której dane dotyczą, nie istnieje. W przypadku gdy Państwo lub spółka należąca do Bell Food Group, dla której Państwo pracują, znajdują się w stosunku poprzedzającym zawarcie umowy lub w stosunku umownym, cel przetwarzania danych polega na nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z Państwem oraz na zrealizowaniu Państwa sprawy. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO lub art. 13 ust. 1 DSG. Prawnie uzasadniony interes Bell Food polega na tym, że poważnie traktujemy Państwa sprawę i chcemy ją zrealizować. Kierują Państwo do nas sprawę i kontaktują się z nami, w związku z czym komunikacja leży również w Państwa interesie i przeważające, sprzeczne interesy z Państwa strony nie istnieją.

W związku z tym wykorzystujemy Państwa dane również do utrzymywania kontaktów społecznych, w szczególności do informowania Państwa o wydarzeniach lub zapraszania na wydarzenia, składania Państwu życzeń urodzinowych lub przesyłania życzeń z okazji świąt i uroczystości. Odnośną podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO lub art. 13 ust. 1 DSG. Prawnie uzasadniony interes Bell Food polega na tym, że kontakt społeczny jest dla nas ważny i staramy się stwierdzić, czy również Państwo życzą sobie takiego kontaktu społecznego. Jeżeli poinformują nas Państwo, że nie życzą sobie kontaktu społecznego, oczywiście zrezygnujemy z wykorzystywania danych do tego celu.

Dane przetwarzamy również w celu przesyłania Państwu pocztą informacji na temat produktów, ofert, usług i nowości w gamie produktów naszego przedsiębiorstwa, jak również innych spółek należących do koncernu Bell Food Group, o ile Państwo lub spółka, dla której Państwo pracują, zakupili produkty lub usługi od spółki należącej do Bell Food Group lub rozważają ich zakup. Odnośną podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO lub art. 13 ust. 1 DSG. Nasz prawnie uzasadniony interes (interes koncernu) polega na tym, aby pozostać w kontakcie z potencjalnymi lub przyszłymi kontrahentami w celu ewentualnego omówienia w przyszłości stosunku umownego dotyczącego zakupu i sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Bell Food Group. Państwa interes nie przeważa nad naszym interesem, ponieważ w takim przypadku kontakt z Państwem został nawiązany w ramach zaangażowania zawodowego, a do Państwa interesów zawodowych należy również budowanie sieci, w ramach której mogą Państwo zawierać umowy w przyszłości.

Ostatecznie do celów przetwarzania danych należy również wykorzystywanie przez Bell Food Group danych do pozasądowego lub sądowego dochodzenia praw bądź sądowego lub pozasądowego odpierania roszczeń osób trzecich. Odnośną podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b) i f) RODO lub art. 13 ust. 1 DSG. Nasz prawnie uzasadniony interes polega przy tym na obronie naszego stanowiska prawnego lub na możliwości przedstawienia dowodów potwierdzających nasze stanowisko prawne. Z Państwa strony nie istnieje żaden wymóg ochrony Państwa praw i wolności, który przeważałby nad naszym interesem.

4. Osoby trzecie mają dostęp do danych. Odbiorcami danych są:

a. spółki należące do Bell Food Group;

b. podmioty przetwarzające, z których usług korzystamy w ramach naszej działalności (np. agencje marketingowe i hostingowe, firmy IT);

c. inne osoby trzecie, które są niezależnymi administratorami w rozumieniu RODO (np. banki, podmioty świadczące usługi pocztowe, doradcy podatkowi, rewidenci gospodarczy, prawnicy);

d. podmioty państwowe i sądy, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych takim podmiotom lub jeżeli chcemy przekazać dane w celu ochrony naszych praw lub odrzucenia roszczeń.

5. Dane pozostają w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii, przy czym Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie właściwej ochrony danych osobowych na rzecz Szwajcarii (2000/518/WE) w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO.

6. Czas trwania, przetwarzania danych przez Bell Food Group jest określany indywidualnie w każdym przypadku zgodnie z koncepcją usuwania danych zdefiniowaną przez Bell Food Group, z uwzględnieniem celu oraz krajowych wytycznych ustawowych (w szczególności terminów przedawnienia i ustawowych terminów archiwizacji). Chętnie przekażemy Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnych danych. W tym celu prosimy zwrócić się do osoby, z którą Państwo się kontaktują.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: zgodnie z wymogami ustawowymi mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby, a także prawo do sprostowania lub usunięcia danych lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli wyrazili Państwo lub wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody.

Oczywiście w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

8. W pojedynczych przypadkach przetwarzanie określonych danych może być wymagane przepisami prawa, na przykład podczas identyfikacji osób na podstawie przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, w celu uwzględnienia listy podmiotów objętych bojkotem i sankcjami raz w celu udokumentowania stosunków handlowych i ich udowodnienia wobec podmiotów państwowych (np. urzędów finansowych i organów celnych).

9. W Bell Food Group nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

10. Częściowo otrzymujemy dane od osób trzecich – przede wszystkim w ramach współpracy wszystkich członków Bell Food Group. Jeżeli kontaktują się już Państwo z inną spółką należącą do Bell Food Group, może się zdarzyć, że ta spółka umieściła Państwa dane osobowe w centralnej bazie danych i inni członkowie Bell Food Group również wykorzystują te dane.

Ponadto może się zdarzyć, że – jeżeli jako osoba fizyczna są Państwo naszym bezpośrednim klientem lub dostawcą – gromadzimy od osoby trzeciej informacje dotyczące zdolności kredytowej, wypłacalności, ściągania należności i niewypłacalności lub inne informacje na temat Państwa sytuacji prawnej lub finansowej.

Jeżeli są Państwo pracownikiem firmy, może się zdarzyć, że otrzymaliśmy Państwa dane kontaktowe od Państwa współpracownika, którego wyznaczyli Państwo na osobę kontaktową w sprawach, które musimy wyjaśnić.