Privacy Policy

Bell Food Group AG

Ön vagy az a vállalat, amelyiknek dolgozik, a Bell Food Group („Bell Food Group”) egyik tagvállalatával előszerződéses vagy szerződéses viszonyban áll, vagy pedig egyéb okból Ön áll kommunikációs kapcsolatban a Bell Food Group-pal. A Bell Food Group-hoz tartoznak az olyan társaságok is, amelyek a Bell Food Group éves vagy féléves jelentései alapján (az interneten nyilvánosak az alábbi címen https://www.bellfoodgroup.com/en/investors/annual-reports/) ebbe a körbe sorolhatók.

Szívesen adunk Önnek felvilágosítást adatvédelmi témákról.

1. A Bell Food Group azokat az adatokat kezeli Önről, amelyek a telephelyeink egyikén Önnel folytatott kommunikáció vagy a telephely meglátogatása (kapcsolat) során keletkeznek, vagy mert a Bell Food Group kontaktadatokat kapott Öntől.

Különösen a következő adatkategóriák tartoznak azokhoz az adatokhoz, amelyeket a Bell Food Group feldolgozhatna Önről (amennyiben ezekhez az adatokhoz jogosult módon jutunk hozzá):

Akadémiai cím, keresztnév, családnév, címadatok (különösen e-mail, telefonszám, faxszám, postacím, Skype-cím), születési dátum, munkáltató, foglalkozás, funkcióleírás, social-media-profil, valamint minden olyan további személyes adat, amely az Önnel folytatott kommunikáció során keletkezik, olyan személyes adatok, amelyek az Ön által telephelyeinken tett látogatások során jutnak a birtokunkba (gépjármű rendszáma, érkezés, indulás), WLAN-használat során keletkező adatok

Amennyiben Ön természetes személyként közvetlen szerződéses partnerünk (beszállító vagy ügyfél), ezeken felül további, felvételre kerülő személyes adatok is számba jönnek, mint például:

az ipartelep vagy telephely székhelye, áfa-azonosító szám, nyilvántartási szám, számlakapcsolatok, hitelkártyaadatok, hiteltudósítások, Schufa-tájékoztatók, tájékoztatás fizetőképességről, információk az adósságbehajtási vagy a csődnyilvántartásból, rendelési vagy szállítási történet, fizetési adatok és információk az ügyfelek felé fennálló késedelmes kifizetésekről

2. Felelős az adatfeldolgozásért az alábbi szabályozás értelmében: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, röviden: „DS-GVO“) és Az adatbázis tulajdonosa a svájci adatvédelmi törvény (235.1) („DSG“), valamint a svájci adatvédelmi törvényhez tartozó kormányrendelet (235.11) értelmében az a jogi személy, akinek a munkavállalója az a személy, akitől Ön erre az adatvédelmi nyilatkozatra mutató linket kapta.

Amennyiben Ön az e-mailt a Bell Food Group AG vagy a Bell Schweiz AG egyik munkavállalójától kapta, akkor még az adatgyűjtemény tulajdonosának, ill. az Európai Unió területén illetékes felelős képviselőjéről is tájékoztatást nyújtunk a DS-GVO 27. cikke értelmében:

Bell Deutschland GmbH & Co. KG,
Brookdamm 21,
D-21217 Seevetal
Deutschland
www.bellfoodgroup.com
Tel. +49 40 768 00 50
FAX +49 40 768 005 301
datenschutz.de@bellfoodgroup.com

Ha a Bell Food Group egyik társasága adatvédelmi megbízottat nevezett ki, akkor ezt a személyt itt érheti el.

3. Az adatfeldolgozás célja az Önnel vagy azzal a társasággal, amelynél Ön dolgozik, kötött szerződés teljesítése vagy az előszerződéses intézkedések végrehajtása; ennek jogalapja a DS-GVO 6. cikk 1 bek. b) pontja, ill. a DSG 13. cikk 2. bek. a) pontja. Fizetőképességről szóló tájékoztatók esetén a kiegészítő jogalapot a DS-GVO 6. cikk 1. bek. f) pontja, ill. a DSG 13. cikk 1. bek. jelenti. Jogos érdeklődésünk abból fakad, hogy egy kockázatminimalizálás és követelésmenedzsment keretében minden egyes üzleti partnerünk hitel- és fizetőképességére vonatkozó információkat vagyunk kötelesek begyűjteni, és ennek érdekében tekintélyes hitelinformációs ügynökségekhez és nyilvántartásokhoz kell fordulnunk; az érintett jelen rendelkezést meghaladó érdeke nem áll fenn. Amennyiben Ön vagy az a társaság, amelynek dolgozik, nem áll sem előszerződéses, sem szerződéses viszonyban a Bell Food Gruop-pal, az adatkezelés célja az Önnel való kommunikáció megkezdése, fenntartása és az Ön kérésének feldolgozása. Ebben az esetben az adatfeldolgozás alapját a DS-GVO 6. cikk 1. bek. f) pontja, ill. a DSG 13. cikk 1. bek. jelenti. A jogos érdeklődés a Bell Food Group részéről abban áll, hogy szeretnénk komolyan venni és feldolgozni kérését. Mivel kérése van felénk, és kapcsolatban áll velünk, a kommunikáció az Ön érdeke is, és az Ön részéről nem állnak fenn ezt meghaladó, ennek ellentmondó érdekek.

Ebben az összefüggésben használjuk fel mi is az Ön adatait, hogy ápoljuk a társadalmi-szociális kapcsolatokat, különösen pedig azért, hogy tájékoztassuk Önt rendezvényeinkről, vagy azokra meghívjuk Önt, adott esetben gratuláljunk születésnapja alkalmából, vagy ünnepnapi jókívánságokat küldjünk. Ehhez a jogalapot a DS-GVO 6. cikk 1. bek. f) pontja, ill. a DSG 13. cikk 1. bek. jelenti. A jogos érdeklődés a Bell Food Group részéről abban áll, hogy számunkra fontos a társadalmi-szociális kapcsolat, és törekszünk annak felismerésére, hogy Ön is kíván-e ilyen társadalmi-szociális kapcsolatot létesíteni. Amennyiben közli velünk, hogy nem kíván ilyen társadalmi-szociális kapcsolatot létesíteni, akkor természetesen lemondunk adatainak ilyen célra történő felhasználásáról.

Emellett az adatokat azért is dolgozzuk még fel, hogy adott esetben tájékoztassuk Önt termékeinkről, ajánlatainkról, a termékpalettában megjelenő szolgáltatásainkról és újdonságainkról, valamint egyéb, a Bell Food Group vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokat postai úton értesítsünk, amennyiben Ön vagy az a társaság, amelynek Ön dolgozik, a Bell Food Group egyik tagjától termékeket vagy szolgáltatásokat vett igénybe, vagy azok megvásárlását fontolóra vette. Ehhez a jogalapot a DS-GVO 6. cikk 1. bek. f) pontja, ill. a DSG 13. cikk 1. bek. jelenti. Jogos (konszern)érdekünk, hogy potenciális és jövőbeni üzleti partnereinkkel kapcsolatban maradjunk, hogy velük lehetőség szerint a jövőben szerződéses kapcsolatot építhessünk ki a Bell Food Group által felkínált áruk vagy szolgáltatások vételéről és eladásáról. Ez nem megy túl az Ön érdekén sem, hiszen egy ilyen esetben az Önnel való kapcsolat szakmai elkötelezettsége keretében jött létre, és az Ön szakmai érdekeihez hozzátartozik egy hálózat kiépítése is, amelyből a jövőben Ön is szerződéseket generálhat.

Legvégül pedig az adatfeldolgozás célja, hogy a Bell Food Group szükség esetén arra használja az adatokat, hogy jogait bíróságon kívül vagy bírósági eljárás keretében érvényesíthesse, vagy harmadik fél kívánságait bírósági vagy bíróságon kívüli úton visszautasíthassa. Ehhez a jogalapot a DS-GVO 6. cikk 1. bek. b) és a 6. cikk. 1. bek. f) pontja, ill. a DSG 13. cikk 1. bek. jelenti. Jogos igényünk ebben az esetben jogi pozíciónk megvédése, ill. annak a lehetősége, hogy jogi pozíciónk bizonyítását elvégezhessük. Az Ön részéről nem áll fenn ezen az érdeken túlmutató, jogait és szabadságát védendő igény.

4. Harmadik fél hozzáférése az adatokhoz. Az adatok fogadója/fogadói lehet(nek)

a. a Bell Food Group társaságai,

b. a megbízások feldolgozói, akiket tevékenységeink során alkalmazunk (pl. marketing- és hostingügynökségek, IT-vállalatok)

c. további harmadik felek, akik önálló felelősséggel tartoznka a DS-GVO értelmében (pl. bankok, postai szolgáltatók, adótanácsadók, könyvvizsgálók, ügyvédek)

d. állami szervek, valamint bíróságok, amennyiben kötelesek vagyunk ezeknek a szerveknek a számára megfelelő adatokat küldeni, vagy ezt jogaink védelme, ill. nem kívánt kérések elhárítása érdekében meg szeretnénk tenni

5. Az adatok az Európai Gazdasági Térségben és Svájcbanmaradnak, ahol Svájcra vonatkozóan az Európai Bizottság elfogadott egy megfelelőségi határozatot (2000/518/EC) a DS-GVO 45. cikkely 1. bekezdésének értelmében.

6. Az az időtartam, amíg a Bell Food Group adatokat dolgoz fel, egyedi elbírálás alá esik a Bell Food Group adattörlési koncepciójának megfelelően, az adatkezelés céljának, valamint a nemzeti törvényi előírásoknak (különösen az elévülési és a törvényben előírt archiválási határidők) a figyelembevételével. Konkrét adatok tekintetében szívesen osztunk meg Önnel közelebbi részleteket. Ezzel kapcsolatban, kérjük, forduljon ahhoz a személyhez, akivel kapcsolatban áll.

7. Az adatfeldolgozással összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg: A törvényi feltételek betartása mellett Önnek joga van felvilágosítást kérni általunk kezelt személyes adatairól, valamint helyesbítést vagy törlést vagy az adatfeldolgozás korlátozását kérni. Önnek továbbá ellenvetési joga van az adatfeldolgozással szemben, valamint jogában áll adatátvitelt kérni. Amennyiben valamikor személyes adatainak feldolgozásához beleegyezést adott vagy fog adni a jövőben, akkor jogában áll visszavonni ezt a beleegyezést.

Természetesen bármikor panaszt tehet egy felügyeleti szervnél, amennyiben úgy látja, hogy a személyes adatokat nem az érvényben lévő adatvédelmi törvénnyel összhangban dolgozzuk fel.

8. Egyes esetekben bizonyos adatok feldolgozását törvény írhatja elő, pl. olyan személyek azonosítása esetén, akik a pénzmosás megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezésekkel kapcsolatba hozhatók, akikkel kapcsolatban be kell tartani a bojkott- és szakcióslisták előírásait, és ahol dokumentálni és állami szervek (pl. adóhivatalok és vámhivatalok) számára bizonyítani kell az üzleti viszonyokat.

9. A Bell Food Group-nál nem történik automatizált döntéshozatal, ahogyan profilkészítés sem.

10. Részben harmadik felek adatait is megkapjuk, főként olyan személyekét, akik a Bell Food Group valamelyik tagjával egyszer együttműködésre léptek. Amennyiben Ön már kapcsolatban áll a Bell Food Group egy másik vállalatával, lehetséges, hogy ez a vállalat az Ön személyes adatait egy központi adatbázisban helyezte el, a Bell Food Group többi tagja pedig ugyancsak használja ezeket az adatokat.

Továbbá előfordulhat, hogy – amennyiben Ön természetes személyként közvetlen ügyfelünk vagy beszállítónk – harmadik féltől hitelképességére, fizetésképességére vonatkozó, végrehajtással, fizetésképtelenséggel kapcsolatos vagy egyéb információkat kérünk be az Ön jogi vagy pénzügyi helyzetéről.

Amennyiben Ön egy vállalat munkavállalója, előfordulhat, hogy kontaktadatait egyik munkatársától kaptuk meg, aki Önt nevezte meg a számunkra tisztázandó témákkal kapcsolatban megfelelő kapcsolattartó személyként.